COMFORTABEL GENIETEN

Portefeuilles

Indeling

De door Titanium Vermogensbeheer gehanteerde beleggingsstrategie heeft geleid tot een 6-tal portefeuilleprofielen waarbij zowel het risico als het rendement bepalend zijn.

Deze indeling is tot stand gekomen door gebruik te maken van historische data over de periode van 1999 tot en met 2020.

Titanium Vermogensbeheer biedt de volgende 6 portefeuilles aan:

T4 ESG, T4 index en T4 plus

Verdeeld over 4 beleggingscategorieën aandelen, obligaties, goud, liquiditeiten.

T3 ESG, T3 index en T3 plus

Verdeeld over 3 beleggingscategorieën aandelen, obligaties, goud.

Risico-indelingen

Hieronder ziet u een tweetal risico-indelingen van onze portefeuilles.

Als eerste, de standaarddeviatie in %, op basis van de AFM Risicometer Beleggen, gebaseerd op historische data over de periode van 1999 tot en met 2019.

Als tweede op basis van de analyse van Triple A Risk Finance, gebaseerd op historische data over de periode van 1999 tot en met 2020.


Indeling portefeuilles (in %):


AFM
1999-2019

T4i minimaal 6,2maximaal 8,0
T4+ minimaal 6,2maximaal 8,0
T3iminimaal 8,2maximaal 10,7
T3+minimaal 8,2maximaal 10,7


Triple A Risk Finance
1999-2020

6,6
6,8
9,0
9,2


Triple A Risk Finance
toekomst 25 jaar vooruit

6,8
6,8
9,1
9,1

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

Voor de T4 ESG en de T3 ESG is er nog onvoldoende historische data aanwezig aangezien de MSCI World ESG Screened pas sinds eind 2012 bestaat.

Ter vergelijking ziet u hieronder een 3 tal ‘traditionele portefeuilles’ met risicoprofielen: T2 matig defensief (75% obligaties en 25% aandelen); T2 neutraal (50% aandelen en 50% obligaties); T2 matig offensief (75% aandelen en 25% obligaties).


AFM
1999-2019

T2 matig defensiefminimaal 3,4maximaal 5,1
T2 neutraalminimaal 5,9maximaal 8,4
T2 matig offensiefminimaal 8,9maximaal 12,6


Triple A Risk Finance
1999-2020


7,0

9,2

14,0


Triple A Risk Finance
toekomst 25 jaar vooruit


13,3

12,6

14,4

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

De standaarddeviatie is gebaseerd op de beweeglijkheid van de koersen in het verleden. Dit is een indicatie voor de beweeglijkheid in de toekomst, maar geen garantie.

U kunt hieronder in de grafieken de indeling van onze Titanium portefeuilles zien op basis van de risico en rendement analyse van Triple A Risk Finance. Deze is gebaseerd op historische data over de periode van 1987 tot en met 2020 en voor de komende 25 jaar op basis van stochastische data.

Opmerkelijk is hierbij dat het rendement op obligaties bijna nihil is (zie tweede grafiek toekomstprojectie 25 jaar vooruit).

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

Portefeuilleprofielen

Hieronder ziet u een omschrijving van onze portefeuilleprofielen

De onderstaande informatie is gebaseerd op historische data over de periode 1999 tot en met 2020.

U kunt hieronder aanvullende informatie en een meer uitgebreide omschrijving lezen per portefeuilleprofiel.

Portefeuilleprofielen

Hieronder ziet u een omschrijving van onze portefeuilleprofielen

De onderstaande informatie is gebaseerd op historische data over de periode 1999 tot en met 2020.

U kunt hieronder aanvullende informatie en een meer uitgebreide omschrijving lezen per portefeuilleprofiel.

0

Jaren terug

Validatie van onze beleggingsstrategie vanaf 1929

0

Economische scenario's

Jaarlijks doorgerekend voor onze beleggingsstrategie

0

Jaren vooruit

Stochastische analyse van onze beleggingsstrategie

0

Waarnemingen

Ten behoeve van jaarlijkse toekomstanalyse

Sharpe-ratio aandelen
Sharpe-ratio obligaties
Sharpe-ratio T3 index

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.


Sharpe-ratio (hierboven over periode 1929-2020)

De Sharpe-ratio is een meting van de naar risico gecorrigeerde prestatie van een investering of handelsstrategie.

De Sharpe-ratio wordt gebruikt om te berekenen in hoeverre het extra rendement het extra risico compenseert. Hoe hoger de ratio, hoe hoger het extra rendement voor het additionele risico. Investeerders zullen dus een voorkeur hebben voor investeringen met een hoge Sharpe-ratio.

Duurzaamheidsbeleid

Titanium Vermogensbeheer heeft als doelstelling om aan haar relaties vermogensbeheer van hoge kwaliteit aan te bieden.
Hierbij is het beleid gericht op zowel het verlagen van risico als het verhogen van rendement in de beleggingsportefeuilles.

Titanium Vermogensbeheer heeft geen actief duurzaamheidsbeleid bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Hoogwaardige kwaliteitsbeleggingen worden geselecteerd voor uw beleggingsportefeuilles. Deze kwaliteitsbeleggingen zijn verdeeld over 4 beleggingscategorieën, namelijk: aandelen, obligaties, goud en cash.

Belangrijke uitgangspunten bij de kwalitatieve selectie zijn de fysieke dekking en de courantheid van de onderliggende beleggingen.

Het blijkt achteraf, onbedoeld, dat de kwalitatief geselecteerde beleggingen in de categorieën obligaties en goud desalniettemin een actieve bijdrage leveren aan verduurzaming.

Dat wij geen actief duurzaamheidbeleid voeren heeft tot gevolg dat wij de 6 portefeuilles van Titanium Vermogensbeheer allemaal als ‘grijze’ beleggingsportefeuilles kwalificeren.

Tot slot benoemen wij expliciet dat Titanium Vermogensbeheer geen rekening houdt met de negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren.

De reden hiervoor is het logische gevolg van de uitgangspunten van de beleggingsstrategie van Titanium Vermogensbeheer, namelijk: De toekomst is niet voorspelbaar. De financiële markten zijn niet voorspelbaar. Niemand weet wat er morgen gaat gebeuren.

Hiernaast zijn wij van mening dat er onvoldoende eenduidige duurzaamheidsdata beschikbaar zijn en dat wij tevens onvoldoende capaciteit hebben om deze data te analyseren.


Kosten

Titanium Vermogensbeheer is een groot voorstander van volledige openheid van alle kosten die aan onze relaties in rekening worden gebracht. 

De cliënt betaalt voor het vermogensbeheer de overeengekomen beheervergoeding. Deze beheervergoeding wordt berekend aan het einde van het kwartaal over het beheerde vermogen. 

  • Beheervergoeding Titanium Vermogensbeheer bedraagt over het beheerde vermogen op jaarbasis 0.5% exclusief btw. Dit tarief hoort tot de lagere tariefstellingen van vermogensbeheerders in Nederland. 

De depotbank brengt op kwartaalbasis de beheervergoeding in rekening en verzendt hiertoe de cliënt een aparte nota. 

  • Kosten depotbank BinckBank bedragen over het beheerde vermogen op jaarbasis 0.1% en zijn vrijgesteld van btw. Het betreft een “all-in fee” met inbegrepen o.a. de transactiekosten, bewaarloon en servicekosten. Eventuele valutakosten worden echter nog wel apart door BinckBank in rekening gebracht. 
  • Kosten depotbank InsingerGilissen bedragen over het beheerde vermogen op jaarbasis 0.1% en zijn vrijgesteld van btw. Het betreft een “all-in fee” zonder beperkingen. 

Dit zijn scherp afgesproken tariefstellingen met de depotbanken die ten goede komen aan onze relaties. Daarnaast zijn deze tariefafspraken overzichtelijk en eenvoudig te monitoren. 

Tot slot heeft de relatie te maken met fondskosten. 

  • Fondskosten zijn de kosten die gemaakt worden door de betreffende aanbieder van een ETF, indextracker of beleggingsfonds die wij in portefeuille hebben opgenomen en variëren tussen 0.16% en 0.25% per jaar (afhankelijk van het gekozen portefeuilleprofiel). 

Titanium Vermogensbeheer kiest voor beleggingen van hoge kwaliteit die tevens fysiek gedekt zijn (dit i.t.t. synthetische beleggingen). Al onze beleggingen zijn zeer courant en de volgende werkdag liquide te maken. Ook met de fondskosten behoort Titanium Vermogensbeheer tot de scherper geprijsde vermogensbeheerders. 

Het volledig inzichtelijk maken van alle beleggingskosten komt tot uiting in de TCO, Total Cost of Ownership. 

De totale kosten bij een beheerd vermogen van € 1.000.000,– bedragen voor onze portefeuille’s: 

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.


Rendementen

Hieronder ziet u de rendementen die u vanaf 2007 tot en met het afgelopen jaar gerealiseerd zou kunnen hebben wanneer u voor één van onze portefeuille profielen T4 plus, T3 plus of Tag plus zou hebben gekozen. U kunt dit afzetten tegen de VBR index en tegen de MSCI World Index (een belegging volledig in aandelen) over deze vergelijkbare periode.

De VBR index is samengesteld op basis van de rendementen van ruim 70 vermogensbeheerders door de onafhankelijke vergelijkingssite www.vermogensbeheer.nl. Zie hiervoor Rendementen vermogensbeheer vanaf 2007 tot nu (VBR-index).

U kunt op onderstaande tabellen en grafieken klikken om deze te vergroten.

Hieronder ziet u de gerealiseerde rendementen van de Titanium portefeuilles versus de VBR index over de periode 2019 – 2022. Tevens ziet u de rendementen na aftrek van de gerealiseerde inflatie (Bron CBS) over deze periode.

Hieronder ziet u de maandrendementen van het lopend jaar.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.

Onderstaande grafieken laten zien hoe de T3 plus en de Tag plus portefeuilles hebben gepresteerd op basis van de afzonderlijke asset categorieën over de jaren 2022, 2021 en 2020.

Data samengesteld door Triple A – Risk Finance B.V.